MES VYKDOMEES PROJEKTAI

„ŽŪK „PANEVĖŽIO ARUODAS“ INOVATYVAUS PRODUKTO KŪRIMAS“ NR. 02-014-K-0064

Projektu sprendžiamos problemos

Augalininkystė yra sudėtingas ir daugialypis žemės ūkio sektorius, reikalaujantis nuolatinės augalų apsaugos nuo kenkėjų, ligų ir kitų biologinių pavojų. Tam reikia naudoti skirtingas chemines medžiagas, tačiau pastaraisiais metais daugiau dėmesio yra skiriama alternatyvioms augalų apsaugos priemonėms.

Kad apsaugotų pasėlius nuo kenkėjų, piktžolių ar ligų, ūkininkai turi taikyti įvairius sprendimus. Nors daugeliu atvejų pesticidai yra vienintelė galimybė veiksmingai kovoti su tam tikrais kenkėjais ar ligomis, labai svarbus vaidmuo tenka biopesticidams.

Biotechnologijų dėka galima padidinti žemės ūkyje kuriamą vertę ir efektyvumą, žemės ūkio gamybos atliekas perdirbant į rinkai skirtus produktus. Nors Lietuvos žemės ūkis turi didelį bioekonomikos potencialą, jis vis dar yra nepakankamai išnaudojamas. Lietuvos žemės ūkyje susidarantys likučiai (apie 8 mln. t per metus) nėra panaudojami arba panaudojami taip, kad sukuria nedidelę vertę. Ūkiuose derliaus nuėmimo ir apdorojimo metu susidarę dideli antrinių žaliavų kiekiai, galėtų tapti vertinga žaliava. Iš jų, CO2 ekstrakcijos būdu, galima išgryninti biologiškai vertingas medžiagas, o dalis jų, pagal literatūros šaltinius, gali pasižymėti ir antipelėsiniu, antibakteriniu ar antiparazitiniu poveikiu. Panaudojant ne tik komercines augalo dalis, bet ir jo antrines žaliavas galima sukurti tvarų gamybos modelį bei inovatyvų produktą.

Augaliniu pagrindu pagaminti mišiniai turi reikšmingų privalumų: jie yra nekenksmingi žmogui, gyvūnams ir aplinkai, neturi toksiško ir ilgalaikio poveikio kaip cheminės kilmės pesticidai, taip pat yra tinkami užsiimant ekologine augalininkyste, taip didinant ekologiškų produktų pasiūlą, o perdirbant antrines žaliavas būtų mažinamas atliekų mastas ir užtikrinamas žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimas.

Nors ūkininkai ir atviri ekologiškoms augalų apsaugos priemonėms, rinkoje esančios priemonės brangios, skirtos tik vieno tipo apsaugai, o kartais net stokoja veiksmingumo. Daugelis biopesticidų yra bakterinio pagrindu ir skirti vaisiams, daržovėms, vaismedžiams apsaugoti, tačiau yra neveiksmingi rapsų, javų, ankštinių kultūrų augalų apsaugai. Todėl, remiantis statistiniais duomenimis, javų, ankštinių kultūrų augalų derliui apsaugoti, didžioji dalis ūkininkų, vis dar renkasi cheminės kilmės pesticidus.

Rapsų, javų, ankštinių kultūrų augalininkystės ūkiai yra vieni didžiausių Baltijos šalyse, taip pat ir Lenkijoje, Vokietijoje. Apklausiant ŽŪK „Panevėžio Aruodas“ narius ir klientus, bei atlikus konkurentų analizę, buvo pastebėta, jog šiuo metu augalininkystės rinkoje esantys biopesticidai neatitinka vartotojų poreikių.  Cheminiai pesticidai – gali daryti neigiamą įtaką auginamo produkto kokybei bei dirvožemiui, tačiau norint atsisakyti cheminių apsaugos priemonių nėra pakankamai plataus veikimo spektro alternatyvų. Dauguma dabar prekyboje esančių biopesticidų veikia specifiškai tik vieną iš potencialių ligų sukėlėjų – arba bakterijas, arba pelėsius, arba vabzdžius.  Taip pat rinkoje trūksta javams ar rapsams apsaugoti tinkamų biologinės kilmės produktų.

Projekto metu kuriama inovatyvi formuluotė orientuojama į Baltijos šalių, Lenkijos ir Vokietijos rinkas. Šiose šalyse didelę dalį užima rapsų, javų ir ankštinių kultūrų ūkiai, kurių su šiuo metu rinkoje esančiais bioproduktais nepavyksta veiksmingai apsaugoti. Matydami augantį ūkininkų susidomėjimą biopesticidais ir potencialiai stipriai iki 2030 augančią paklausą,  ŽŪK „Panevėžio Aruodas“ ketina sukurti vieną, tačiau veiksmingą ir kompleksinę augalinę formuluotę, pasižyminčią antipelėsiniu, antibakteriniu ir antiparazitiniu poveikiu prieš augalams patogeninius mikroorganizmus. Siekiama, kad sukurtas produktas pasižymėtų aktyvumu apsaugant vaisius, daržoves, vaismedžius, rapsus, javus ir ankštinių kultūrų augalus nuo potencialiai pavojingų bakterijų, pelėsių ir parazitų.

Projekte kuriamas produktas pasižymės išskirtiniu tvarumu – pasitelkiant mokslinius tyrimus biologiškai aktyvūs junginiai bus gryninami ne tik iš komercinių augalo dalių, tačiau ir iš jų antrinių žaliavų. Šiuo metu rinkoje nėra biologinės kilmės augalų apsaugos produktų, kurie būtų išgauti iš antinių žaliavų, todėl teigiama, kad produktas yra naujas pasaulio lygiu. Kuriama plataus veikimo produkto koncepcija nėra nauja cheminėse apsaugos priemonėse, tačiau biologinės kilmės produktams ši koncepcija dar menkai pritaikoma.

Projekto metu, bendradarbiaujant su aukštojo mokslo institucija bus atliekami moksliniai produkto tyrimai – produkto maketo ir prototipo kūrimas, testavimas laboratorinėmis sąlygomis, taip pat mokslininkų komanda prisidės ekspertine veikla testuojant produktą realiomis šiltnamio ir lauko sąlygomis, gaminant bandomąją partiją įmonėje.

Pasitelkiant CO2 ekstrakciją bus gryninami ir koncentruojami antibakteriniu ir antipelėsiniu aktyvumu pasižymintys junginiai bei jų frakcijos. Projekto metu turimos žinios, apie bioaktyvių junginių veikimą ir gryninimą bus pritaikomos vertingiems junginiams išgauti iš antrinių žaliavų, t.y., biomasės, kuri po produkcijos gamybos arba technologinio apdorojimo laikoma atliekomis. Tokiu būdu stengiamasi padidinti gamybos tvarumą ir išsaugoti biomasėje esančias biologiškai vertingas medžiagas, iš antrinių žaliavų gaminant aukštos pridėtinės vertės produktus. Pagal mokslinę literatūrą yra žinoma, kad kai kurios medžiagos, sumaišius tarpusavyje gali pasižymėti sinerginiu, t.y, stipresniu poveikiu, nei kad būtų naudojamos pavieniui, todėl bus kuriami išgrynintų medžiagų ar frakcijų mišiniai, siekiant didžiausio aktyvumo. Taip pat numatyta sukurti ir laboratorijos bei realiomis lauko sąlygomis testuoti sukurtų mišinių efektyvumą prieš bakterijas, pelėsius ir parazitus. Remiantis literatūra, augalinės kilmės medžiagos, pasižyminčios augimą slopinančiu poveikiu bakterijoms ir pelėsiams, veikia ir augalų parazitus, kaip atbaidantis agentas. Antibakterinės ir antipelėsinės savybės projekto metu bus pagrįstos išsamiais laboratoriniais tyrimais, o sinerginis antiparazitinis poveikis bus stebimas ir įrodomas modeliniuose ūkiuose, naudojant formuluotę tiek šiltnamio, tiek lauko sąlygomis. Įgyvendinant projektą, bus laikomasi horizontaliųjų, darnaus vystymo, lygių galimybių, nediskriminavimo ir inovatyvumo pricipų bei  atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Projektas prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinama intelektinė nuosavybė ir ankstyvoji sukurto naujo produkto bandomoji gamyba.

Kuriamas produktas bus pranašesnis už šiuo metu rinkoje esančius produktus dėl šių savybių:

Pirmiausia, produktas bus paprastai pasiekiamas tiksliniams klientams, nes gaminamas Lietuvoje, gamybos procesui sezoniškumo nėra, o gamintojas ŽŪK „Panevėžio Aruodas“, gerai išmano augalininkystės specifiką ir ūkininkų poreikius regionuose, kuriuose planuojama produkto prekyba, todėl tiek įsigijimas, tiek produkto pristatymas vartotojui bus paprastas ir greitas.

Mišinys atitiks vartotojų poreikius, nes yra kuriamas pagal žinomą ūkininkų poreikį, atliepiant į jų išreikštus, rinkoje esančių produktų trūkumus ir yra formuluojamas kaip kompleksiško, plataus veikimo produktas supaprastinantis augalų priežiūrą tiek technine (nereikia purkšti keliais skirtingais agentais), tiek ekonomine prasme (nereikia įsigyti kelių skirtingų produktų, kurie gali būti nesuderinami tarpusavyje).

Formuluotė bus gaminama augaliniu pagrindu naudojant ne tik komercines, bet ir antrines žaliavas, todėl planuojama, kad mišinio savikaina, bus mažesnė už panašių konkurentų produktų. Šiuo metu norint gauti trigubą poveikį (nuo pelėsio, bakterijų ir parazitų) pirkėjui tenka rinktis atskirus, skirtingus produktus, kurių poveikis kartu nėra žinomas ir gali daryti neigiamą įtaką bei reikalauja atidumo ir papildomo laiko purškimo etape.

Kuriama formuluotė bus draugiška vartotojui. Projekto imtyje bus atliekami ne tik moksliniai tyrimai laboratorijoje, bet ir realaus laiko tyrimai modeliniuose ūkiuose. Todėl sukurtas produktas turės eksperimentiškai pagrįstas vartojimo taisykles, koncentracijas ir instrukcijas, kurios bus aiškios ir lengvai suprantamos galutiniam vartotojui.  Taip pat, tai jog užteks vieno mišinio apsisaugoti nuo įvairių grėsmių, lems ūkininkų laukų išpurškimo kaštų sumažėjimą.

Kuriamas inovatyvus mišinys, išspręs šiuo metu Baltijos regione tvyrančią, grūdinių ir ankštinių kultūrų augalų apsaugai skirtų bioproduktų prieinamumo problemą. Taip pat, padės paprastai ir kokybiškai ūkininkams apsaugoti savo derlių.

Kuriamas augalinės kilmės mišinys, naudojant antrines augalo žaliavas, prisidės prie tvaraus gamybos proceso kūrimo, o jo kompleksiškumas ir veiksmingumas, bei prieinama kaina, motyvuos ūkininkus pereiti nuo cheminių augalų apsaugos preparatų, prie augalinės kilmės mišinio skirto augalų apsaugai ir nuo bakterijų, ir nuo pelėsio, ir nuo kenkėjų, taip prisidedant prie taršos problemos mažinimo.

Projekto tikslas

Vykdant MTEP veiklas, sukurti inovatyvų augalinės kilmės medžiagų mišinį, pasižymintį antipelėsiniu, antibakteriniu ir antiparazitiniu poveikiu prieš augalų kenkėjus.

Suplanuotos projekto veiklos

Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai.

Suplanuotos projekto poveiklės ir projekto rezultatai

Suplanuota projekto poveiklė Suplanuoti projekto rezultatai
Realiomis sąlygomis veikiantis maketas Išekstrahuotoms, sukoncentruotoms medžiagoms nustatomos minimalios ir maksimalios inhibicijos koncentracijos ir didžiausią potencialą turinčios medžiagos suskirstomos pagal prigimtį bei paruošiamas formuluočių maketas tolimesniems bandymams.
Veikiantis prototipas Sukurtos formuluotės išbandomos laboratorijos sąlygomis ir paruošiamos (t.y., nustatant jau tikslią procentinę formuluočių sudėtį, naudojimo koncentracijas) lauko bandymams.
Galutinis prototipas Formuluotės išbandomos pirmiausia šiltnamio sąlygomis, atliekamas pilotinis bandymas ir tada perkeliamos į lauko sąlygas, finaliniams efektyvumo tyrimams.
Bandomoji galutinio produkto partija Patvirtintų ir atrinktų formuluočių išbandymas modeliniuose ūkiuose ir efektyvumo pagrindimas lyginant su neigiama kontrole (neapdorota kultūra) ir teigiama kontrole (cheminiu etalonu).
Sukurtas naujas produktas Sukurtas naujas produktas, atliktas sukurto produkto vertinimas.
Pateikta patentinė paraiška Pateikta tarptautinė patentinė paraiška.
Gautas sprendimas dėl patento išdavimo Gautas sprendimas dėl patento išdavimo.
Produkto parengimo rinkai dokumentacija Parengta produkto pateikimo rinkai dokumentacija.
https://panevezioaruodas.lt/wp-content/uploads/2023/02/PANEVEZIO-ARUODAS-logotipas-small-white.svg

Sekite mus:

https://panevezioaruodas.lt/wp-content/uploads/2023/02/PANEVEZIO-ARUODAS-logotipas-small-white.svg

Sekite mus:

Darbo valandos

Pirmadienį – penktadienį
8:00 – 17:00

Paskambinkite

Mobilus: +37061388377